Zmiany w funkcjonowaniu sprzedaży przez Internet od 1 stycznia 2023 r. 

W wyniku wejścia w życie 1 stycznia 2023 r. regulacji implementujących do polskiego systemu prawnego dyrektywę cyfrową, dyrektywę towarową oraz dyrektywę Omnibus znacząco zmienią się warunki dokonywania sprzedaży przez Internet.

 

Rękojmia konsumencka

Zmiany wprowadzone w treści Kodeksu cywilnego i w treści ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konstytuują pojęcie rękojmi konsumenckiej, uregulowanej odrębnie od rękojmi przewidzianej Kodeksem cywilnym. Rękojmia konsumencka charakteryzować się będzie inną kolejnością uprawnień przysługujących kupującemu (w pierwszej kolejności uprawnienie do naprawy, wymiany a dopiero w drugiej kolejności uprawnienie do obniżenia ceny i do odstąpienia od umowy). Przy rękojmi konsumenckiej koszt odbioru towaru od konsumenta ponosić będzie sprzedawca. W przypadku rękojmi konsumenckiej domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową w chwili wydania towaru dotyczyło będzie wszystkich wad ujawnionych w ciągu 24 miesięcy. Przy rękojmi konsumenckiej kupujący będzie uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi w ogólnym terminie przedawnienia, a nie w ciągu jednego roku, jak w przypadku rękojmi uregulowanej przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Regulacja umowy o dostarczanie treści cyfrowej oraz usługi cyfrowej

Ustawa o prawach konsumenta zawiera nowe regulacje w zakresie umowy o dostarczanie treści cyfrowej oraz usługi cyfrowej a także regulacje w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność dostarczanej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową. 

 

Obowiązek informowania o najniższej cenie

W ramach nowelizacji dokonano zmiany art. 4 ust. 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Realizacja tego obowiązku będzie podlegała kontroli Inspekcji Handlowej, a nieprawidłowości w tym zakresie sankcjonowane będzą karą pieniężną. 

 

Obowiązki dotyczące zbierania i publikacji opinii o towarze

Nowelizacja ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym zobowiązuje każdego przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach, do publikacji informacji o tym, czy i w jaki sposób zapewnia on, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Stosowanie mechanizmów weryfikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak złożenie nieprawdziwego oświadczenia w tym zakresie stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.