Tarcza 8.0

Z dniem 28 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie przyznaje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o wsparcie w związku z epidemią COVID-19, przy czym warunkiem uprawniającym do skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej wymienionym w Rozporządzeniu kodem PKD, jako rodzaj przeważającej działalności. O przyznanie wsparcia mogą się ubiegać w szczególności przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, sportowej, sprzedaży detalicznej czy transportowej. 

Poniżej przedstawiamy przewidziane formy wsparcia.

Świadczenie postojowe. Możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego została przewidziana dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną wymienionym w Rozporządzeniu kodem PKD. Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że przychód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Świadczenie postojowe przysługuje w zależności od kodu PKD prowadzonej działalności jednokrotnie, dwukrotnie albo trzykrotnie.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O udzielenie przez starostę dotacji mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, działalność oznaczoną wskazanym w Rozporządzeniu kodem PKD i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Dotacja może być udzielona dwukrotnie albo trzykrotnie, w zależności od kodu PKD prowadzonej działalności gospodarczej. 

Zwolnienie z ZUS. Możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych obejmuje odpowiednio okresy od 1 do 31 stycznia 2021 r. albo od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. i od 1 do 28 lutego 2021 r. O zwolnienie mogą ubiegać się płatnicy składek, prowadzący na dzień 30 listopada 2020 r. jako przeważającą, działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wymienionym w Rozporządzeniu i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. 

Dodatkowym warunkiem uzyskania zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. nie później niż do 31 marca 2021 r. (chyba, że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania).

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. O przyznanie świadczenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako przeważającą, działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.