Zamówienia publiczne - uchylenie zakazu potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy

Wykonawców realizujących kontrakty o zamówienia publiczne z pewnością zainteresuje informacja na temat zmiany przepisów dotyczących potrącania kar umownych i dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zakaz potrącania kar umownych w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z art. 15 r(1) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie mógł potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie mógł dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Zniesienie zakazu. Pomimo, że w chwili obecnej wciąż obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, w dniu 24 sierpnia 2022 r. powyższe przepisy zostały uchylone i przywrócona została możliwość potrącania kar umownych naliczonych na podstawie umów o zamówienia publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności oraz przywrócona została możliwość dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi w przypadku roszczeń wynikających ze zdarzeń powstałych:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r., zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.;

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.;

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r., zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 r.