Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Zakończył się etap konsultacji społecznych przygotowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest m. in. implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta („Dyrektywa Omnibus”). Projektowane regulacje powinny zostać uchwalone do 28 listopada 2021 r. oraz powinny wejść w życie do 28 maja 2022 r.  

Obowiązek informowania o cenach historycznych. Wśród projektowanych rozwiązań znajduje się obowiązek nakazujący profesjonalnym sprzedawcom w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi uwidacznia, obok informacji o obniżonej cenie, również informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Regulacja ta ma na celu przeciwdziałanie nieprawdziwym promocjom. 

Umowy zawierane na odległość. Kolejna grupa projektowanych regulacji dotyczy umów zawieranych na odległość, w szczególności na pokazach, wycieczkach lub nieumówionych wcześniej wizytach w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta. 

Nowe regulacje przewidują, że nieważna będzie umowa sprzedaży wyrobów medycznych zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Nieważna z mocy prawa będzie również umowa o świadczenie usług finansowych zawarta w trakcie pokazu lub wycieczki. 

Niedopuszczalne będzie przyjmowanie płatności przez przedsiębiorcę od konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy podczas wycieczki albo podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, albo pokazu, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.

Termin na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta, albo podczas wycieczki zostanie wydłużony z 14 do 30 dni. 

Obowiązki dostawców platform internetowych. Kolejna grupa regulacji dotyczyła będzie dostawców internetowych platform handlowych (takich jak np. Allegro czy Amazon). Dostawca internetowych platform handlowych zobowiązany będzie informować o:

  • głównych parametrach decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami,
  • czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą, na podstawie oświadczenia tej osoby złożonego dostawcy internetowej platformy handlowej;
  • niestosowaniu przepisów dotyczących konsumentów do umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy, oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe, nie jest przedsiębiorca;
  • podziale obowiązków związanych z umową zawieraną przez konsumenta na internetowej platformie handlowej, pomiędzy osobę trzecią  oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej.