Tarcza Antykryzysowa

Dnia 31.03.2020 r. weszły w życie ustawy tworzące tzw. „tarczę antykryzysową”, których założeniem jest złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego w Polsce spowodowanego epidemią koronawirusa, umożliwienie kontynuacji działalności przedsiębiorcom, którzy najbardziej ucierpią w wyniku epidemii , a także ochrona miejsc pracy. 

W skład uchwalonego pakietu ustaw wchodzi m.in.  „Ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej: „Ustawą COVID-19”), w której przewidziano m.in. zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, karnych i administracyjnych.  

Terminy. W Ustawie COVID-19 przesunięto m.in. 

a) terminy uiszczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2020 r.,

b) zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców przed 13.10.2019 r. o 3 miesiące, tj. do dnia 13.07.2020 r.,  

c) wydłużono termin do przekazania informacji do Szefa KAS dot. schematów podatkowych. 

Prawo pracy. Wprowadzono szereg zmian w prawie pracy, mających na celu jego uelastycznienie, czyli m.in.  możliwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 132 § 1 kp), do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (art. 133 § 1 kp), do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego; możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy; możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu; zwolnienie z obowiązku pracy pracownika młodocianego bez prawa do wynagrodzenia (pracodawca zachowuje jednak prawo do refundacji).

Prawo handlowe. Ustawa COVID-19 przewiduje ponadto możliwość zdalnych (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, np. tele- lub wideokonferencje) zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy) i posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej w każdej spółce (nie tylko w sp. z o.o.). Zarządy oraz rady nadzorcze spółek kapitałowych, w razie braku odmiennych regulacji umowy lub statutu, mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym. Natomiast oświadczenia woli członka organu osoby prawnej będą mogły zostać złożone w formie dokumentowej (np. e-mail, skany podpisanych dokumentów). Analogiczne rozwiązania wprowadzono też m. in. dla spółdzielni mieszkaniowych. 

Wsparcie finansowe. Szczególnie w celu ochrony zatrudnienia, zmniejszenia obciążeń i zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwach  uchwalono m.in.:

a) dofinansowanie pensji pracowników do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeśli firma zmniejszy wymiar godzin pracy o przynajmniej 20 proc. (maksymalnie do połowy etatu);

b) czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności podatkowych i składkowych (ZUS);

c) zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS do końca maja br. dla firm poniżej 9 pracowników (dla samozatrudnionych zwolnienie uzależnione jest od przychodu, który powinien wynosić nie więcej niż 15.681 PLN);

d) tzw. „postojowe” dla osób zatrudnionych na umowach zlecenie, umowach o dzieło i dla samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2.080 PLN brutto;

e) możliwość ubiegania się przez samozatrudnionych o dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (przez max. 3 miesiące) w przypadku spadku obrotów w następstwie COVID-19;

f) mikropożyczki dla przedsiębiorstw do 5.000 PLN. Są bezzwrotne, jeśli przedsiębiorstwo utrzyma zatrudnienie przez 3 miesiące.