Tarcza 6.0

W dniu 16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255). Ustawa przewiduje kolejne formy pomocy, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o określonym w ustawie kodzie PKD, w szczególności z branży gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej, sportowej, turystycznej, sprzedaży detalicznej czy transportowej.   

Świadczenie postojowe. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje osobom, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną wskazanym w ustawie kodem PKD.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40% przychodu z działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Zwolnienie z ZUS. Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych przysługuje za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie działalności oznaczonej wskazanym w ustawie kodem PKD na dzień 30 września 2020 r., zgłoszenie podmiotu jako płatnika składek do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz uzyskanie w listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40% przychodu z działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.   

Dotacje. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy w październiku albo listopadzie 2020 r. uzyskali przychód z działalności niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r., mogą uzyskać jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja w wysokości do 5.000,00 zł może być udzielona przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wymienionym w ustawie.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wynosi miesięcznie 2.000,00 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.