Prosta spółka akcyjna

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1655) wprowadzony zostanie trzeci, odrębny rodzaj spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna ma łączyć w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Jako główny cel wprowadzenia nowego rodzaju spółki wskazuje się wzmocnienie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności startupów w Polsce oraz zatrzymanie innowacyjnych pomysłów w kraju.

Wśród głównych zalet prostej spółki akcyjnej wymienić należy: szybką rejestrację elektroniczną, brak statusu spółki publicznej, szerokie wykorzystanie komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu spółki czy duże uproszczenia organizacyjne przejawiające się w szczególności brakiem obowiązku tworzenia rady nadzorczej.

Podobne rozwiązania funkcjonują już między innymi we Francji, Niemczech, Słowacji czy Holandii.

Przepisy wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r.