Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

17 grudnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Została ona podpisana przez Prezydenta 21 stycznia 2021 r., a obecnie czeka na ogłoszenie i wejście w życie. 

Przyjęta ustawa stanowi modyfikację wsparcia morskiej energetyki wiatrowej przewidzianego ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Nowoprzyjęta ustawa przewiduje dwa systemy wsparcia morskiej energetyki wiatrowej: wsparcie w drodze decyzji administracyjnej i wsparcie w oparciu o mechanizm konkurencyjny.

Wsparcie w drodze decyzji administracyjnej. Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia zobowiązane są do złożenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o przyznanie wsparcia do 31 marca 2021 r. Na podstawie złożonego wniosku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 30 czerwca 2021 r. wyda decyzję określającą wysokość wsparcia. Z uwagi na rozbudowany katalog załączników do wniosku ten system wsparcia dedykowany jest najbardziej zaawansowanym projektom offshore. Wsparcie w tym mechanizmie ma objąć źródła energii elektrycznej o łącznej mocy do 5,9 GW. Warunkiem wypłaty wsparcia jest wydanie przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym indywidualnie dla każdej decyzji. 

Wsparcie w oparciu o mechanizm konkurencyjny. Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia będą mogły wziąć udział w aukcjach elektronicznych, zorganizowanych analogicznie do obecnie przeprowadzanych aukcji w ramach ustawy o OZE. Nowoprzyjęta ustawa przewiduje aukcje w latach 2025 i 2027, w każdym roku dla źródeł o mocy zainstalowanej do 2,5 GW. 

Cechy wspólne wparcia. Wsparcie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych następuje przez przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda. Ujemne saldo to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. System, podobnie jak w przypadku OZE, oparty jest na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego (ang. contract for difference, CfD). Koszty wsparcia poniosą wszyscy konsumenci energii elektrycznej w ramach opłaty OZE. Wsparcie przyznawane jest na okres 25 lat. Wsparcie przyznawane jest dla energii w ilości równiej iloczynowi 100.000 godzin i mocy zainstalowanej farmy. Wsparcie nie przysługuje jeśli wytwórca korzysta z prawa do wynagrodzenia na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Urządzenia wchodzące w skład morskiej farmy wiatrowej muszą zostać wyprodukowane w okresie 72 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia energii elektrycznej w tych urządzeniach oraz nie mogą być amortyzowane przez inny podmiot.

Plan łańcucha dostaw. Plan łańcucha dostaw stanowi załącznik do wniosku wytwórcy o przyznanie wsparcia w drodze decyzji administracyjnej, a także załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Zarówno plan łańcucha dostaw jak i sprawozdania z jego wykonania podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Plan łańcucha dostaw zawiera w szczególności:

  • harmonogram rzeczowo-finansowy budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
  • planowane terminy kluczowych postępowań na wybór dostawców materiałów i usług, ze wskazaniem planowanego trybu wyboru kontrahentów oraz przewidywanych warunków udziału w postępowaniu, a także kryteriów oceny ofert,
  • opis działań, jakie zamierza podjąć wytwórca w celu zapewnienia konkurencyjności pomiędzy dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej,
  • opis udziału nakładów inwestycyjnych, których poniesienie jest przewidywane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na terytorium RP w łącznych nakładach na budowę lub eksploatację morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
  • opis działań, jakie na terytorium RP zamierza podjąć wytwórca lub dostawcy materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, w celu rozwoju zasobów ludzkich w zakresie kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej,
  • opis i szacunkową liczbę miejsc pracy, jakie na terytorium RP zamierza utworzyć:
  • wytwórca lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należy wytwórca, oraz
  • dostawcy materiałów i wykorzystywanych usług

na potrzeby i w związku z budową lub eksploatacją morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.