Tarcza antykryzysowa 4.0

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (zwana dalej: ”Ustawą”). Poniżej przedstawiono najważniejsze naszym zdaniem zmiany wprowadzone ww. Ustawą.

Prawo pracy. Zgodnie z Ustawą pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu i ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania takiego urlopu w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania jego zgody, z pominięciem planu urlopów, natomiast pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać. Ponadto okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu: 1) stosunku pracy, 2) umowy agencyjnej, 3) umowy zlecenia, 4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 5) umowy o dzieło – na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. Zgodnie z art. 15 gg Ustawy pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym, czy obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Dopłaty do kredytów. Stosownie do zapisów Ustawy przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem będą mogły otrzymać oprocentowania do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dopłatę części odsetek należnych bankowi, odpowiadającą 2 punktom procentowym, a duże przedsiębiorstwa w wysokości 1 punktu procentowego. Umowy kredytu z ww. dopłatą mogą być zawierane zawierać do 31 grudnia 2020 r.

Zawieszenie spłat kredytów. Ustawa wprowadza również możliwość zawieszenia wykonania umów o kredyt konsumencki i kredyt hipoteczny. Zawieszenie wykonania umów kredytowych przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. Zmianami zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. oraz takie, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r. Na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej raty. Zawieszenie może trwać maksymalnie trzy miesiące od daty dostarczenia wniosku do banku. Przez ten okres kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat związanych z kredytem i zawieszeniem spłaty, za wyjątkiem ubezpieczenia kredytu. Okres kredytowania przesunie się o okres zawieszenia płatności. 

Wrogie przejęcia. Celem Ustawy jest ochrona spółek, które istotnie wpływają na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i porządek państwa, tj. w szczególności spółek prowadzących działalność gospodarczą związaną z: energią elektryczną, paliwami, gazem, telekomunikacją, produkcją leków, materiałami wybuchowymi, bronią; spółek tworzących oprogramowanie w zakresie: energii, zaopatrzenia w gotówkę, szpitali, leków na receptę, transportu.

Ochroną będzie objęty przedsiębiorca, u którego w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce przekroczył 10 milionów euro. Inwestor chcący dokonać transakcji nabycia znaczącej liczby udziałów takiej spółki, będzie musiał zgłosić ten fakt do UOKIK. Jeżeli tego nie zrobią grozi im grzywna do 50 milionów złotych lub pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ustawa przewiduje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej instytucji, tj. tzw. uproszczonego postepowania restrukturyzacyjnego, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać do dnia 30 czerwca 2021 r. Procedura ta jest zmodyfikowaną wersją postępowania o zatwierdzenie układu,  wprowadzającą znaczne udogodnienia dla dłużników.

Po zawarciu umowy z   doradcą restrukturyzacyjnym, sporządzeniu przez dłużnika propozycji układowych, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, które dłużnik powinien przekazać nadzorcy układu, dłużnik dokonuje obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  (dalej jako: „MSiG”) informując o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dzień dokonania obwieszczenia w MSiG stanowi dzień otwarcia postępowania. Do czasu zatwierdzenia układu przez sąd otwiera się przed wierzycielem okres ochronny dłużnika. Z tym dniem z mocy prawa zawieszają się postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem oraz wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Następnie przeprowadzane jest głosowanie korespondencyjne wierzycieli lub wyznacza się termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Po przyjęciu układu, ostatnim krokiem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest złożenie przez nadzorcę sądowego wniosku o zatwierdzenia układu do właściwego sądu.

Zgodnie z Ustawą uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma trwać 4 miesiące od dnia dokonania obwieszczenia. Jeżeli jednak w tym terminie nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu postępowanie zostaje umorzone z mocy prawa. Przedmiotowe postępowanie może zostać umorzone z mocy prawa również na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innej osoby mającej w tym interes prawny. W sytuacji, gdy postępowanie o zatwierdzenie układu zostanie umorzone lub sąd wyda postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu, dłużnikowi ma prawo do złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w odpowiednim ustawowym terminie.