Polski Ład a PIT-2

Wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. grupy regulacji prawnych, głównie prawnopodatkowych, zwanych Polskim Ładem pojawiło się wiele wątpliwości odnośnie pracowników, którzy nie złożyli pracodawcy oświadczeń PIT-2.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli właśnie formularz PIT-2.

W formularzu tym pracownik stwierdza, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT (np. działalność gospodarcza);

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Złożenie tego oświadczenie przez pracownika pracodawcy jest uprawnieniem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 3 ustawy o PIT oświadczenie składa się przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia a na podstawie art. 32 ust. 3a ustawy o PIT oświadczenie nie musi być ponawiane w latach kolejnych, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie. Oświadczenie niezłożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia może być złożone ze skutkiem od pierwszej wypłaty wynagrodzenia w kolejnym roku.

Pracodawca, który otrzymał oświadczenie od pracownika w terminie zobowiązany jest pomniejszać wyliczaną zaliczkę na podatek dochodowy danego pracownika o 1/12  kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli obecnie 1/12 x17% x 30.000 PLN = 425 PLN).

Obecne zawirowania związane z oświadczeniami PIT-2 wynikają z faktu, że w latach poprzednich kwota zmniejszająca podatek była niższa, obliczana degresywnie, dla wielu podatników wynosząca ok 45 PLN miesiącznie, stąd wielu pracowników zaniechało składania oświadczenia PIT-2 i rozliczało kwotę zmniejszającą podatek w rozliczeniu rocznym. 

Rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek w rozliczeniu rocznym możliwe jest nadal w stosunku do podatku za rok 2022 r., niemniej wskazane wydaje się zwrócenie uwagi zatrudnionym pracownikom, na regulacje związane z oświadczeniem PIT-2, gdyż bieżące rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek może być dla nich korzystniejsze. 

Aktualizacja z 11.01.2022 r.

Chcąc poprawić sytuację podatników, którzy nie złożyli formularza PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku 2022 wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 7 stycznia 2022 r. a weszło w życie 8 stycznia 2022 r. Przyjęte rozwiązanie budzi jednak rozliczne wątpliwości dotyczące mi. in.  działania ministra w zakresie umocowania ustawowego oraz w zakresie zgodności regulacji z Konstytucją RP.