Fuzje i przejęcia (M&A)

Fuzje i przejęcia (M&A)

Pomagamy klientom zaplanować oraz przeprowadzić projekty fuzji i przejęć. Prowadzimy audyty due diligence. Rekomendujemy model transakcji (share deal/asset deal). Przygotowujemy umowy niezbędne do finalizacji transakcji. Nadzorujemy przejście zakładu pracy. Doradzamy na etapie integracji kupionych podmiotów z grupą kapitałową nabywcy.

Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sąd Administracyjnym oraz przed sądami zagranicznymi w sprawach transgranicznych. Specjalizujemy się w postępowaniach arbitrażowych, w tym międzynarodowych i mediacjach.

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa energetycznego. Reprezentujemy naszych klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczymy pomoc przy koncesjach i taryfach. Prowadzimy audyty przedsiębiorstw energetycznych. Wspieramy przedsiębiorstwa działające w sektorze off-shore.

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Tworzymy i przekształcamy spółki. Świadczymy bieżącą obsługę prawną dla przedsiębiorców. Prowadzimy spory sądowe z zakresu prawa handlowego, w tym z zakresu odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych. Doradzamy przy emisjach obligacji korporacyjnych.

Infrastruktura

Infrastruktura

Przygotowujemy ramy prawne dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych (m. in. dróg, mostów, tuneli, obiektów kubaturowych). Rekomendujemy sposób realizacji inwestycji (optymalny rodzaj spółki, spółki celowe). Działamy w ramach prawa zamówień publicznych i FIDIC. Prowadzimy audyty inwestycji i nieruchomości przemysłowych. Prowadzimy sprawy sporne, w tym z zakresu kar umownych i odszkodowań.

Prawo morskie, budowa statków

Prawo morskie, budowa statków

Opracowujemy umowy i ogólne warunki umów w zakresie budowy statków. Doradzamy przy kreowaniu zapieczeń kontraktów (hipoteki morskie, przewłaszczenia). Prowadzimy postępowania sporne dotyczące zderzeń, kolizji, wypadków, awarii, zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz postępowania o rejestrację czy areszt statków. Opiniujemy umowy związane z przewozem osób i ładunku.

Prawo transportowe

Prawo transportowe

Doradzamy w sprawach dotyczących przewozów krajowych i międzynarodowych. Reprezentujemy interesy przewoźników, spedytorów, ubezpieczycieli, agencji celnych oraz ich kontrahentów. Prowadzimy postępowania związane z przewozem towarów w transporcie drogowym, morskim, rzecznym, lotniczym, kolejowym oraz multimodalnym.

Prawo ubezpieczeń majątkowych

Prawo ubezpieczeń majątkowych

Specjalizujemy się w obsłudze polskich oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Prowadzimy postępowania sądowe na terytorium Polski oraz współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami specjalizującymi się w prawie ubezpieczeń. Opiniujemy umowy oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Doradzamy w zakresie wyboru modelu funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz projektujemy branżowe rozwiązania systemowe. Prowadzimy postępowania konsolidacyjne. Wspieramy w postępowaniach prowadzonych przez NFZ: od konkursowych po kontrolne z realizacji umów. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych o nałożone przez NFZ kary umowne oraz dotyczących błędu medycznego.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Reprezentujemy dłużników lub wierzycieli. Przygotowujemy, opiniujemy i składamy zgłoszenia wierzytelności, a także wnioski o ogłoszenie upadłości lub o restrukturyzację. Prowadzimy audyty restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Zajmujemy się kwestią odpowiedzialności władz spółki za jej zobowiązania.

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Reprezentujemy klientów w sprawach naruszeń własności przemysłowej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa autorskiego. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prawo pracy

Prawo pracy

Przygotowujemy umowy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Opracowujemy kontrakty dla menadżerów. Prowadzimy postępowania sporne, w tym dotyczące sporów z zakresu mobbingu. Doradzamy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Specjalizujemy się w kwestiach związanych z pracą na morzu.