Tarcza 7.0

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie przyznaje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o wsparcie w związku z epidemią COVID-19 i obejmuje w szczególności branże hotelarską, gastronomiczną, sportową, sprzedaży detalicznej, filmową i fotograficzną oraz transportową. Poniżej przedstawiamy przewidziane formy wsparcia.

Świadczenie postojowe. O przyznanie świadczenia postojowego mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wymienionym w Rozporządzeniu. Żeby uzyskać świadczenie postojowe, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta może udzielić dotacji jednorazowo do wysokości 5.000 zł. Dotacja może zostać przyznana mikro i małym przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną wskazanym w Rozporządzeniu kodem PKD i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. 

Zwolnienie z ZUS. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych obejmuje odpowiednio okresy od 1 do 30 stycznia 2021 r. albo od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. O zwolnienie mogą wnioskować płatnicy składek, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako przeważającą, działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wymienionym w Rozporządzeniu i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. 

Dodatkowym warunkiem uzyskania zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., nie później niż do 28 lutego 2021 r. (chyba, że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania).

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. Zakres podmiotów, które mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy został ograniczony do przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili jako przeważającą, działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.