Wnioski do KRS od 1 lipca 2021 r. wyłącznie elektronicznie

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Zmiany w przepisach obejmują nie tylko pierwsze składane wnioski do KRS przez podmioty zobowiązane, ale także wnioski aktualizacyjne w przypadku ewentualnych zmian we wpisie.

Wnioski do KRS w formie elektronicznej muszą zostać poświadczone przez jednostkę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu jednym z możliwych podpisów elektronicznych posiadających moc prawną tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP. 

Katalog e-usług związanych z rejestrem to:

  • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;
  • składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;
  • zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF;
  • elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym;
  • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS;
  • udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19 ust. 7 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek złożony w innej formie (np. papierowej) i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

Powyższa zmiana nie dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W wypadku tych podmiotów istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej lub elektronicznej.  

Uwaga – prawo wyboru formy wniosku nie dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, dla których powyżej opisane zmiany mają charakter wiążący.