Zmiana ustawy kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw

25 sierpnia 2021 r.  została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta oczekuje obecnie na ogłoszenie i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Ustawa ta zawiera dwie główne grupy zmian: dotyczące sposobu kierowania korespondencji do sądów cywilnych i dotyczące stosowania weksla jako zabezpieczenia roszczeń w umowach z konsumentami. 

Ustawa dokonuje zmiany w art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w ten sposób, że od jej wejścia w życie oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Wcześniej taki skutek na terytorium Polski wywoływało jedynie nadanie przesyłki w placówce operatora wyznaczonego, czyli w uproszczeniu w placówce Poczty Polskiej. Zmiana wprowadza większą elastyczność w wyborze usług pocztowych w korespondencji z sądami. 

Ustawa wprowadza również zespół regulacji związanych ze stosowaniem weksli jako sposobu zabezpieczenia transakcji z konsumentami. W pierwszej kolejności ustawa wprowadza zmianę w zakresie przesłanek wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla w postępowaniu przeciwko konsumentowi. Warunkiem wydana takiego nakazu będzie załączenie weksla oraz przedstawienie wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami. Opłata od zarzutów od nakazu zapłaty, wnoszona przez konsumenta, została ograniczona do 750 PLN. Wprowadzono również zakaz przyjmowania przez przedsiębiorców na zabezpieczenie roszczeń weksli niezawierających zastrzeżenia „nie na zlecenie” lub innego równoznacznego. Naruszenie tego zakazu stanowić będzie wykroczenie karane grzywną.  Wprowadzono również nakaz zwrotu weksli wystawcom, po spłacie wierzytelności, którą weksle zabezpieczają.  Zmieniona regulacja może mieć znaczący wpływ na zastosowanie weksla własnego jako sposobu zabezpieczenia kontraktów w konsumentami.