Tarcza 9.0

W dniu 26 kwietnia 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie przewiduje kolejne formy pomocy, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną wymienionym w Rozporządzeniu kodem PKD, jako rodzaj przeważającej działalności. Lista kodów PKD uwzględnionych w Rozporządzeniu została rozszerzona o kolejne branże w porównaniu do poprzednich tarcz, w szczególności o transport lotniczy pasażerski, fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne oraz poprzez poszerzenie zakresu branży sprzedaży detalicznej. 

Poniżej charakterystyka poszczególnych form wsparcia.

Świadczenie postojowe. Możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego została przewidziana dla przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną wymienionym w Rozporządzeniu kodem PKD. Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że przychód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Świadczenie postojowe przysługuje w zależności od kodu PKD prowadzonej jako przeważającej działalności gospodarczej jednokrotnie, maksymalnie dwukrotnie, maksymalnie czterokrotnie albo maksymalnie pięciokrotnie.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O udzielenie przez starostę dotacji mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili jako rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, działalność oznaczoną wskazanym w Rozporządzeniu kodem PKD i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Dotacja może być udzielona jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie albo pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD prowadzonej jako przeważającej działalności gospodarczej. 

Zwolnienie z ZUS. Możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych obejmuje odpowiednio okresy:

  • od 1 do 31 stycznia 2021 r. albo od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • od 1 do 28 lutego 2021 r.,
  • od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. albo od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

O zwolnienie mogą ubiegać się płatnicy składek, prowadzący na dzień 31 marca 2021 r. jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD wymienionym w Rozporządzeniu i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. 

Dodatkowym warunkiem uzyskania zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych odpowiednio za styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec i kwiecień 2021 r., kwiecień 2021 r., nie później niż do 30 czerwca 2021 r. (chyba, że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania).

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy. Przepisy tarczy 9.0 przyznają możliwość ubiegania się o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy także przedsiębiorcom, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną wymienionymi w Rozporządzeniu kodami PKD. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.