Stoczniowy i morski

Stoczniowy i morski

Przygotowujemy umowy dotyczące budowy i remontu statków. Uczestniczymy w procesach M&A w sektorze stoczniowym. Prowadzimy spory z zakresu prawa morskiego. Specjalizujemy się także w żegludze śródlądowej. Naszymi klientami są stocznie, armatorzy, banki finansujące, ubezpieczyciele oraz porty.

Budownictwo i infrastruktura

Budownictwo i infrastruktura

Udzielamy wsparcia prawnego inwestorom, firmom budowlanym oraz projektantom realizującym inwestycje infrastrukturalne i kubaturowe. Reprezentujemy klientów w reżimach prawa zamówień publicznych i FIDIC. Prowadzimy audyty due diligence nieruchomości. Prowadzimy spory sądowe dotyczące kar umownych i odszkodowań.

Transport, spedycja i logistyka

Transport, spedycja i logistyka

Świadczymy pomoc prawną klientom w związku z transportem międzynarodowym i krajowym w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, rzecznego, multimodalnego oraz logistyki. Reprezentujemy ubezpieczycieli oraz przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne w sporach sądowych. Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy i ogólne warunki umów.

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w każdym obszarze funkcjonowania podmiotów leczniczych: inwestycje, udzielanie świadczeń zdrowotnych, postępowania konkursowe, zamówienia publiczne, projekty unijne, dotacje. Przekształcamy, łączymy oraz dzielimy podmioty lecznicze. Prowadzimy szkolenia oraz webinaria w zakresie ryzyk prawnych związanych z działalnością leczniczą, w tym z zakresu problematyki compliance.

Ubezpieczenia i reasekuracja

Ubezpieczenia i reasekuracja

Reprezentujemy zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe w zakresie roszczeń regresowych oraz spraw spornych w Polsce. Wspieramy towarzystwa ubezpieczeniowe w realizacji tzw. spraw trudnych w zakresie przygotowywania ekspertyz i opinii prawnych oraz reprezentacji przed sądami. Opiniujemy umowy ubezpieczeń majątkowych i gwarancje ubezpieczeniowe.

Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

Dostarczamy skuteczne rozwiązania prawne firmom działającym w sektorze high-tech. Wspieramy krajowych i zagranicznych klientów w zakresie praw autorskich i spraw związanych z ochroną znaków towarowych oraz nieuczciwą konkurencją. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Energia

Energia

Opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa energetycznego (np. przyłączeniowe, sprzedażowe) oraz ogólne warunki umów. Działamy w postępowaniach administracyjnych (URE, UOKiK). Dokonujemy audytów due diligence funkcjonujących przedsiębiorstw energetycznych oraz wyodrębnionych instalacji. Regulujemy stan prawny nieruchomości. Specjalizujemy się w odnawialnych źródłach energii oraz off-shore.

Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa

Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej dla wykonywanej działalności. Pomagamy w standaryzacji stosowanych umów i ogólnych warunków umów. Posiadamy know-how w zakresie zabezpieczeń rzeczowych na rzeczach ruchomych w trakcie produkcji przemysłowej. Pomagamy przy zachowaniu zgodności realizowanych inwestycji z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

Klienci prywatni

Klienci prywatni

Rekomendujemy klientom optymalne ścieżki dla realizacji sukcesji pokoleniowej prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego majątku. Na zlecenie naszych klientów prowadzimy postępowania spadkowe w sytuacjach, gdy majątek spadkodawcy znajduje się w Polsce a spadkobiercy mieszkają poza granicami Polski.