Tarcza antykryzysowa 5.0

W dniu 15 października 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1639). Opisana powyżej ustawa przewiduje kolejne formy wsparcia dla określonych podmiotów z branż turystycznej, estradowej i wystawienniczej.  

Świadczenie postojowe dla nowych podmiotów. Prawo do ubiegania się o świadczenie postojowe zostało przyznane dodatkowo przedsiębiorcom, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni (PKD 79.11.A) oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (PKD 79.90.A).

Dodatkowe świadczenie postojowe. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe przez osoby, które na dzień złożenia wniosku prowadzą jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. 

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcy, który skorzystał już wcześniej ze świadczenia postojowego. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości świadczenia postojowego, nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Pomoc w postaci możliwości uzyskania zwolnienia z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11., 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 30 listopada 2020 r. Warunkiem dodatkowym uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie do dnia 31 października 2020 r. deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.