Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadzono najobszerniejszą od lat nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Jako główny cel wprowadzonych zmian wskazuje się usprawnienie i przyspieszenie postępowań cywilnych. 

W ramach realizacji tego zamierzenia wprowadzono w szczególności instytucję posiedzenia przygotowawczego, przywrócono odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych oraz wprowadzono szczególne zasady w zakresie postępowań nakazowych i upominawczych. Zasadniczo zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego weszły w życie w dniu 7 listopada 2019 r.

Co do zasady do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy ustawy nowej, z pewnymi wyjątkami. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, w szczególności nie stosuje się nowych regulacji dotyczących odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych oraz zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami dotychczasowymi.