Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej

„Tarcza Antykryzysowa” to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Przepisy wchodzące w skład „Tarczy Antykryzysowej” obowiązują od dnia 31 marca 2020 r. i właśnie doczekały się nowelizacji. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020 poz. 695 (zwana dalej: ustawą SARS-CoV-2), która przewiduje kolejne formy wsparcia przede wszystkim dla przedsiębiorców, pracowników i rolników. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane zmiany wprowadzone ustawą SARS-CoV-2.

Zwolnienie ze składek ZUS 

- rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy o przedsiębiorców, którzy zgłosili się do ZUS jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

- płatnicy zgłaszający od 10 do 49 ubezpieczonych mogą być zwolnieni z obowiązku opłacenia nieuiszczonych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. 

Zmiany dotyczące „świadczenia postojowego”

- o wypłatę świadczenia można wystąpić trzykrotnie,

- zniesiono warunek dotyczący wysokości kwoty przychodu dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

- o świadczenie postojowe może ubiegać się także osoba, która zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., a także osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Mikropożyczka w wysokości 5000 PLN

- wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,

- pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia oraz złoży w terminie wniosek o umorzenie pożyczki wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. 

Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

- w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją, rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na organizacje pozarządowe (NGO)

- organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 będą mogły skorzystać z takich samych form wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jak inne przedsiębiorstwa.

Nielimitowany internet

- korzystanie przez abonenta ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych oraz stron określonych w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (w szczególności GOV.PL i usługi medyczne online), nie wpływa na wykorzystanie limitu transmisji danych w ramach wybranego pakietu, chyba że abonent przebywa poza granicami kraju i korzysta z tych stron w ramach usługi roamingu międzynarodowego, 

- przyspieszono uruchomienie Funduszu Szerokopasmowego, dzięki któremu obywatele mają mieć zapewniony dostęp do podstawowych e-usług społecznych, 

- przyspieszono rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Pomoc od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

- wsparcie może zostać udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski, jeśli kontynuowanie przez nich działalności jest zagrożone wskutek następstw ekonomicznych wynikających z zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19),

- lista dostępnych produktów publikowana jest na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

- uproszczono i przyspieszono procedurę uzyskania na warunkach rynkowych zwrotnego wsparcia finansowego w postaci: pożyczek, gwarancji, poręczeń, leasingów oraz innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych,

- wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami, zastrzeżono jednak możliwość przedłużenia powyższego terminu ze względu na ilość złożonych wniosków. 

Przesyłka „hybrydowa”

- do dnia 30 września 2020 r. Poczta Polska oferuje tzw. przesyłkę hybrydową rozszerzoną, tj. przesyłkę poleconą doręczaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- usługa dotyczy przesyłek poleconych, przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru oraz elektronicznym potwierdzeniem odbioru,

- Poczta Polska wykona elektroniczną kopię (skan) przesyłki, a następnie doręczy ten skan na adres elektronicznej skrzynki odbiorczej adresata,

- datą doręczenia przesyłki jest dzień zapoznania się odbiorcy z dokumentem na elektronicznej skrzynce odbiorczej adresata,

- w przypadku braku odbioru korespondencji doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu elektronicznego na skrzynce odbiorczej (wprowadza się więc „fikcję doręczenia”),

- operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument elektroniczny,

- odwzorowania cyfrowe powstałe w ramach realizacji przesyłki hybrydowej mają moc równą mocy dokumentów w postaci papierowej, z których zostały wykonane,

- przepisów dotyczących tzw. „przesyłki hybrydowej” nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do, ani wysyłanych przez: sądy i trybunały; prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Prawo handlowe

- w ustawie SARS-CoV-2 umożliwiono uczestnikom funduszy inwestycyjnych  udział w zgromadzeniu uczestników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej; o udziale w zgromadzeniu uczestników w ten sposób, postanawia zwołujący to zgromadzenie,

- udział w zgromadzeniu uczestników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

- ustawa SARS-CoV-2 wprowadza także możliwość udziału w posiedzeniu rady inwestorów oraz w zgromadzeniu inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej,

- wprowadzono możliwość zdalnego podejmowania uchwał przez zgromadzenia spółdzielni, a także zdalnego głosowania władz stowarzyszenia,

- rada nadzorcza w spółkach kapitałowych (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej) może od dnia wejścia w życie ustawy SARS-Cov-2 podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki lub statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu,

- zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Prawo upadłościowe

- termin na złożenie wniosku o upadłość dłużnika nie rozpoczyna biegu bądź zostaje z mocy prawa przerwany, jeśli:

a) podstawa do zgłoszenia wniosku powstała w czasie stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego,

b) stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,

- jeśli stan niewypłacalności powstał w okresie obowiązywania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, domniemywa się, że powstał on z powodu COVID-19,

- terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony, nie biorąc pod uwagę przepisów szczególnych związanych z COVID-19.