Pozew frankowy – nowelizacja KPC

W dniu 15 kwietnia 2023 r. wszedł w życie przepis art. 18 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 614), który zmienia zasady ustalania właściwości miejscowej sądów w sprawach frankowych. 

Zmiana właściwości miejscowej sądu pozwy frankowe 

Zgodnie z art. 18 opisanej ustawy w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Pozwy frankowe według miejsca zamieszkania

Frankowicze, którzy do dnia 14 kwietnia 2023 r. nie złożyli pozwu, na okres pięciu lat stracili prawo wyboru sądu, w którym zostanie zainicjowany spór z bankiem. Od dnia 15 kwietnia 2023 r. kredytobiorcy będą mogli walczyć o unieważnienie kredytu frankowego lub odfrankowienie kredytu frankowego wyłącznie przed sądem właściwym miejscowo dla ich miejsca zamieszkania.