Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Znaki towarowe, wzory przemysłowe. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o uzyskanie patentu krajowego, europejskiego bądź międzynarodowego. Oferujemy wsparcie prawne w sytuacji wystąpienia sporów sądowych na tle praw własności intelektualnej.

Własność przemysłowa i tajemnica przedsiębiorstwa. Zapewniamy pomoc prawną w sprawach naruszeń własności przemysłowej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Prawo autorskie. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa autorskiego, w szczególności opiniujemy umowy z zakresu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu. Analizujemy kwestie podatkowe związane z uzyskiwaniem przez twórcę przychodu z tytułu przeniesienia na osobę trzecią autorskich praw majątkowych do utworu.

Ochrona wizerunku. Pomagamy naszym klientom korzystać z wizerunku osób fizycznych w sposób zgodny z prawem, dbając o ochronę ich dóbr osobistych. W sytuacji wystąpienia naruszenia udzielamy klientom wsparcia obejmującego niezwłoczną reakcję na naruszenie, jak również dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia, żądania przeprosin, sprostowania, czy zapłaty odszkodowania.

Prawa do wynalazku. Przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu przeniesienia praw do wynalazku. Wspieramy naszych klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Prowadzenie sporów. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.