Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Umowy. Opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa energetycznego (np. przyłączeniowe, sprzedażowe) oraz ogólne warunki umów. Posiadamy wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie na temat praktycznego funkcjonowania umów przewidzianych prawem energetycznym. Przygotowujemy dla klientów szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach spornych np. procedury wstrzymywania dostaw energii, procedury dokumentowania nielegalnego i bezumownego poboru energii.


Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych (URE, UOKiK). Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu koncesji. Pomagamy w negocjowaniu ostatecznego kształtu wniosku taryfowego. Prowadzimy postępowania dotyczące odnowy przyłączenia do sieci odbiorcy energii i źródła energii (TPA).

Audyty. Dokonujemy audytów funkcjonujących przedsiębiorstw energetycznych oraz wyodrębnionych instalacji. Pomagamy klientom zidentyfikować newralgiczne dla wyceny przedsiębiorstwa energetycznego obszary działalności, tak by zaoferowana w procesie akwizycji przedsiębiorstwa cena była optymalna. Doradzamy przy regulowaniu stanu prawnego nieruchomości przemysłowych oraz przedsiębiorstw będących przedmiotem obrotu prawnego (sprzedaży, dzierżawy).

Doradztwo w zakresie modelu współpracy. Doradzamy przy podejmowaniu decyzji o kształcie współpracy pomiędzy wytwórcą, dystrybutorem, sprzedawcą energii. W oparciu o nasze doświadczenie rekomendujemy modele współpracy najoptymalniejsze w danej sytuacji. Pomagamy w doprowadzeniu skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych do stanu zgodnego z prawem.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości. Doradzamy przy regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod infrastrukturę wytwórczą i przesyłową (służebności, korzystanie z pasa dorogowego). W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie przygotowujemy dla klientów całościową i wieloletnią strategię regulacji stanu prawnego nieruchomości z uwzględnieniem aspektów prywatnoprawnych i publicznoprawnych.

Odnawialne źródła energii. Pomagamy przy odpowiednim ukształtowaniu ram prawych dla prowadzenia energetyki odnawialnej. Przygotowujemy optymalne dla danego stanu faktycznego ramy prawne, z uwzględnieniem tworzenia spółek celowych w oparciu o prawo polskie i obce.

Morskie farmy wiatrowe. Wspieramy prawnie projekty z branży offshore. Aktywnie uczestniczymy w procesie legislacyjnym dotyczącym regulacji prawnych morskiej energetyki wiatrowej.