Infrastruktura

Infrastruktura

Ramy prawne inwestycji infrastrukturalnych. Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania prawne w związku z projektami inwestycyjnymi (m. in. budowa dróg, mostów, tuneli, obiektów kubaturowych). Pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla realizacji inwestycji (optymalny rodzaj spółki, spółki celowe).

Umowy i ogólne warunki umów. Obsługujemy podmioty zaangażowane w proces budowlany (inwestorów, wykonawców, projektantów itp.). Opracowujemy komplet umów koniecznych dla realizacji procesu inwestycyjnego. Przygotowujemy i opiniujemy ogólne warunki umów inwestycyjnych.

Prawo zamówień publicznych. Specjalizujemy się w działaniu w oparciu o ramy prawne prawa zamówień publicznych i warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzimy spory z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Audyty. Prowadzimy audyty due diligence nieruchomości w projektach akwizycyjnych. Doradzamy w procesach regulowania stanu prawnego nieruchomości. Przygotowujemy umowy dzierżawy i najmu nieruchomości komercyjnych.

Ochrona środowiska. Doradzamy przy inwestycjach związanych z ochroną środowiska. Dbamy o zgodność realizowanych inwestycji z prawem ochrony środowiska.  

Inwestycje zagraniczne. Świadczymy pomoc prawną przy realizacji inwestycji za granicą oraz inwestycji zagranicznych w Polsce.

Służebności gruntowe. Posiadamy doświadczenie w regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych przez infrastrukturę. Doradzamy klientom w zakresie ustanawiana służebności gruntowych czy zawierania umów o korzystanie z pasa drogowego.

Prowadzenie postępowań spornych. Prowadzimy postępowania sądowe dotyczące zarówno etapu zawarcia umów na budowę infrastruktury, jak i spory związane z wykonaniem tych umów. Nasze doświadczenia obejmują spory z zakresu odszkodowań, kar umownych, rażącego wygórowania kar umownych, zmiany ceny.