Prawo handlowe

Prawo handlowe

Tworzenie spółek. Zajmujemy się tworzeniem podmiotów gospodarczych w tym zakładaniem spółek osobowych i kapitałowych, również joint-venture, ich oddziałów lub przedstawicielstw. Dla naszych klientów opracowujemy indywidualne rozwiązania prawne możliwie najbardziej dopasowane do ich potrzeb. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów zagranicznych, którym pomagamy w wyborze najwłaściwszej dla nich formy wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Bieżąca obsługa prawna. Świadczymy pomoc prawną w bieżącej działalności spółek działających w różnych branżach. Zajmujemy się obsługą prawną organów: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów. Przygotowujemy na zlecenie przedsiębiorców projekty uchwał, protokołów czy regulaminów organów. Tworzymy projekty zmian umów spółek i statutów. Sporządzamy umowy dotyczące obrotu udziałami i akcjami.

Spory sądowe. Prowadzimy spory w zakresie prawa handlowego, w tym dotyczące odpowiedzialności członków zarządu z tytułu niezłożenia wniosku o upadłość spółki w terminie i z tytułu bezprawnego działania organów spółki. Reprezentujemy klientów w sprawach o wyłączenie wspólnika ze spółki.

Przekształcanie podmiotów gospodarczych. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów łączenia, podziału i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Prowadzimy procedury związane z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego. Pomagamy w tworzeniu i umarzaniu udziałów i akcji.

Obligacje korporacyjne. Mamy doświadczenie w prowadzeniu procesu emisji obligacji korporacyjnych.

Beneficjenci rzeczywiści. Klientom o skomplikowanej strukturze właścicielskiej pomagamy w prawidłowym zidentyfikowaniu beneficjentów rzeczywistych w wykonaniu obowiązków przewidzianych w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).