Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Spory sądowe. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami zagranicznymi w sprawach transgranicznych.

Występujemy w imieniu naszych klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki czy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzimy w szczególności postępowania w zakresie klauzul abuzywnych oraz postępowania dotyczące koncesji i taryf.

Prawnicy naszej kancelarii reprezentują klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym także w sprawach przed organami administracji morskiej.

Działalność transgraniczna. Współpracujemy z renomowanymi kancelariami z całego świata, dzięki czemu możemy prowadzić i koordynować obsługę prawną również poza granicami Polski. Zabezpieczamy roszczenia klientów na każdym etapie postępowania, dzięki czemu po jego zakończeniu istnieje możliwość ich skutecznego wyegzekwowania, również za granicą.

Arbitraż. Prawnicy kancelarii Kacprzak występują przed sądami arbitrażowymi stałymi lub ad hoc, w kraju oraz za granicą, m.in. w Londynie, Wiedniu, Zurychu. Doświadczenia naszych prawników obejmują zarówno krajowy jak i międzynarodowy arbitraż, gdzie jako pełnomocnicy reprezentujemy klientów pod regulacjami wiodących instytucji arbitrażowych (m. in. London Court of International Arbitration (LCIA) z siedzibą w Londynie, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC) z siedzibą w Sztokholmie, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) z siedzibą w Berlinie, International Court of Arbitration (ICC) z siedzibą w Paryżu oraz w oparciu o Regulamin Arbitrażowy ICC (ICC Rules of Arbitration), jak również przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.

Sporządzamy ekspertyzy dla sądów i arbitraży zagranicznych w zakresie prawa polskiego.

Świadczymy pomoc prawną przy uznawaniu polskich orzeczeń sądowych i arbitrażowych za granicą oraz uznawaniu zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych w Polsce.

Mediacja. Z uwagi na możliwość zmniejszenia kosztów ponoszonych przez strony, znaczną oszczędność czasu oraz sprzyjające warunki rozwiązania konfliktu, umożliwiające stronom dalszą współpracę po jego zakończeniu, chętnie reprezentujemy naszych klientów zarówno w sądowych jak i pozasądowych postępowaniach mediacyjnych.