Prawo morskie, budowa statków

Prawo morskie, budowa statków

Budowa statków. Prawnicy naszej kancelarii reprezentują stocznie jako wykonawców i podwykonawców, armatorów, jak również inwestorów przedsięwzięć budowy statków. Przygotowujemy i opiniujemy umowy na budowę statków oraz świadczymy pomoc prawną przy obsłudze procesu budowy statków i rozliczeń po zakończeniu budowy. Przygotowujemy ogólne warunki umów (OWU) dla stoczni oraz ich kontrahentów. Wspieramy naszych klientów przy closingu transakcji wydawania statków.

Finansowanie i zabezpieczenia. Doradzamy przy przygotowaniu finansowania budowy lub zakupu statków. Rekomendujemy zabezpieczenia ustanawiane w procesie budowy czy remontu statku, w tym zabezpieczenia rzeczowe takie jak m. in. hipoteki morskie, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastrzeżenia własności rzeczy, a także gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe.  

Postępowania administracyjne i sporne. Prowadzimy postępowania sądowe i arbitrażowe w Polsce i za granicą, reprezentując naszych klientów w związku z umowami związanymi z budową i remontem statków wykonywanych przez stocznie, a także przez dostawców i podwykonawców. Występujemy jako pełnomocnicy w postępowaniach mających za przedmiot rejestrację oraz areszt statków. Prowadzimy postępowania, których przedmiotem są zderzenia, kolizje, wypadki, awarie, zanieczyszczenie środowiska morskiego itp. Uczestniczymy w postępowaniach przed izbami morskimi.

Przewóz osób i ładunku. Obsługujemy roszczenia związane z ładunkiem, a także związane z przewozem osób. Opiniujemy umowy związane z przewozem osób i ładunku. Najczęściej poddajemy analizie prawnej umowy czarterowe i konosamenty.

Praca na morzu. Świadczymy pomoc prawną dotyczącą zatrudnienia na morzu.

Obszary morskie. Przygotowujemy analizy prawne związane z planami zagospodarowania przestrzennego i decyzjami administracyjnymi dotyczącymi obszarów morskich.