Prawo medyczne

Prawo medyczne

Doradztwo w zakresie modelu funkcjonowania. Na zlecenie podmiotów tworzących podmioty lecznicze zajmujemy się projektowaniem rozwiązań systemowych i indywidualnych w zakresie przekształceń własnościowych tych podmiotów: połączenie podmiotów, likwidacja oraz przekształcenie w spółkę prawa handlowego (komercjalizacja).

Konsolidacje podmiotów leczniczych. Opracowujemy i wdrażamy kompleksowo projekty konsolidacyjne podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz prowadzących działalność leczniczą jako spółki prawa handlowego.

Sprawy sporne. Reprezentujemy podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych, dotyczących odpowiedzialności z tytułu błędów medycznych oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Świadczymy doradztwo w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Reprezentujemy podmioty lecznicze w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami w postępowaniach konkursowych, odwoławczych oraz przed sądami administracyjnymi.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy w sprawie prowadzenia badań klinicznych.

Szkolenia. Prowadzimy szkolenia oraz webinaria w zakresie ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej przez zarządzających podmiotami oraz przez osoby wykonujące zawody medyczne.