Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Doradztwo prawne, w tym w zakresie modelu funkcjonowania. Prawnicy Kancelarii świadczą kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów leczniczych: zarówno publicznych – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak i niepublicznych: spółek prawa handlowego oraz indywidualnych praktyk lekarskich, a także na rzecz podmiotów tworzących. Obejmuje ona w szczególności dokonywanie przekształceń podmiotowych: połączenie podmiotów, ich likwidację oraz przekształcenie w spółkę prawa handlowego (komercjalizacja).

Sprawy sporne. Występujemy w postępowaniu przed Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami w trybach konkursowym i odwoławczym, a także przed sądami administracyjnymi. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w zakresie odpowiedzialności z tytułu błędu medycznego, oraz w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Przygotowujemy i opiniujemy umowy w sprawie prowadzenia badań klinicznych.

Szkolenia. Prowadzimy szkolenia oraz webinaria w zakresie ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej przez zarządzających podmiotami oraz przez osoby wykonujące zawody medyczne.