Magdalena Włodarska

Radca prawny
 • Specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych korporacji, w szczególności działających w branży produkcyjnej, transportowej oraz nieruchomości komercyjnych.
 • Doradza w zakresie ładu korporacyjnego, w szczególności w zakresie zmian w kapitale zakładowym oraz w strukturze własnościowej spółek handlowych – zarówno kapitałowych jak i osobowych.
 • Przygotowuje projekty dokumentacji prawnej związanej z ładem korporacyjnym spółek handlowych, w szczególności umów spółek, protokołów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, protokołów posiedzeń zarządu.
 • Doradza przy łączeniu, podziałach i przejęciach spółek handlowych i ich aktywów.
 • Doradza w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek handlowych.
 • Doradza w zakresie prawa pracy, między innymi w zakresie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.
 • Przygotowuje i wprowadza zmiany do układów zbiorowych pracy oraz regulaminów.
 • Prowadzi negocjacje ze stroną społeczną – przedstawicielami związków zawodowych.
 • Doradza w zakresie tajemnicy handlowej oraz zakazu konkurencji.
 • Doradza i opracowuje projekty dokumentów w procesie restrukturyzacji zatrudnienia.
 • Doradza w zakresie projektów inwestycyjnych oraz transakcji nabycia nieruchomości, od opracowania projektu umowy przedwstępnej, przez analizę due diligence nieruchomości, do przygotowania transakcji wraz z dokumentami zabezpieczeń dla instytucji finansujących.
 • Uczestniczy w projektach M&A, od fazy badania due diligence, poprzez negocjacje, do zamknięcia transakcji.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych – np. procesach o zapłatę przed sądami powszechnymi i przed sądami arbitrażowymi, procesach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkody na osobie, elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 • Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie klauzuli za niedozwoloną, o nałożenie kary pieniężnej, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 • Reprezentuje zarówno wierzycieli jak i dłużników w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Sektory:

 • Budownictwo i infrastruktura
 • Produkcja przemysłowa
 • Nowoczesne Technologie

Specjalizacje:

 • Prawo handlowe
 • Spory sądowe, arbitraż i mediacja 
 • Fuzje i przejęcia (M&A)
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo pracy
 • Klienci prywatni

Języki:

 • Polski
 • Angielski