Kancelaria Kacprzak

Kancelaria Kacprzak jest renomowaną Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów posiadającą ponad 20-letnie doświadczenie w reprezentowaniu oraz doradzaniu polskim i zagranicznym klientom.

Oferujemy swoje doradztwo w zakresie obowiązującego w Polsce prawa, ze szczególnym uwzględnieniem norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego, konwencji międzynarodowych, a także analizy i interpretacji obowiązujących przepisów, w świetle praktyki stosowanej przez sądy i organy administracji publicznej oraz poglądów doktryny prawniczej.

Specjalizujemy się w świadczeniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań prawnych na najwyższym poziomie. Zespół kancelarii składa się z najlepszych specjalistów, którzy zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełną realizację interesów klientów.

Prawnicy

Marek Kacprzak

Radca prawny, partner zarządzający

Sylwia Kacprzak

Radca prawny

Specjalizacje

Fuzje i przejęcia (M&A)

Fuzje i przejęcia (M&A)

Pomagamy klientom zaplanować oraz przeprowadzić projekty fuzji i przejęć. Prowadzimy audyty due diligence. Rekomendujemy model transakcji (share deal/asset deal). Przygotowujemy umowy niezbędne do finalizacji transakcji. Nadzorujemy przejście zakładu pracy. Doradzamy na etapie integracji kupionych podmiotów z grupą kapitałową nabywcy.

Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Spory sądowe, arbitraż i mediacja

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sąd Administracyjnym oraz przed sądami zagranicznymi w sprawach transgranicznych. Specjalizujemy się w postępowaniach arbitrażowych, w tym międzynarodowych i mediacjach.

Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Opracowujemy i opiniujemy umowy z zakresu prawa energetycznego. Reprezentujemy naszych klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadczymy pomoc przy koncesjach i taryfach. Prowadzimy audyty przedsiębiorstw energetycznych. Wspieramy przedsiębiorstwa działające w sektorze off-shore.

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Tworzymy i przekształcamy spółki. Świadczymy bieżącą obsługę prawną dla przedsiębiorców. Prowadzimy spory sądowe z zakresu prawa handlowego, w tym z zakresu odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych. Doradzamy przy emisjach obligacji korporacyjnych.

Infrastruktura

Infrastruktura

Przygotowujemy ramy prawne dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych (m. in. dróg, mostów, tuneli, obiektów kubaturowych). Rekomendujemy sposób realizacji inwestycji (optymalny rodzaj spółki, spółki celowe). Działamy w ramach prawa zamówień publicznych i FIDIC. Prowadzimy audyty inwestycji i nieruchomości przemysłowych. Prowadzimy sprawy sporne, w tym z zakresu kar umownych i odszkodowań.

Prawo morskie, budowa statków

Prawo morskie, budowa statków

Opracowujemy umowy i ogólne warunki umów w zakresie budowy statków. Doradzamy przy kreowaniu zapieczeń kontraktów (hipoteki morskie, przewłaszczenia). Prowadzimy postępowania sporne dotyczące zderzeń, kolizji, wypadków, awarii, zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz postępowania o rejestrację czy areszt statków. Opiniujemy umowy związane z przewozem osób i ładunku.

Prawo transportowe

Prawo transportowe

Doradzamy w sprawach dotyczących przewozów krajowych i międzynarodowych. Reprezentujemy interesy przewoźników, spedytorów, ubezpieczycieli, agencji celnych oraz ich kontrahentów. Prowadzimy postępowania związane z przewozem towarów w transporcie drogowym, morskim, rzecznym, lotniczym, kolejowym oraz multimodalnym.

Prawo ubezpieczeń majątkowych

Prawo ubezpieczeń majątkowych

Specjalizujemy się w obsłudze polskich oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Prowadzimy postępowania sądowe na terytorium Polski oraz współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami specjalizującymi się w prawie ubezpieczeń. Opiniujemy umowy oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Doradzamy w zakresie wyboru modelu funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz projektujemy branżowe rozwiązania systemowe. Prowadzimy postępowania konsolidacyjne. Wspieramy w postępowaniach prowadzonych przez NFZ: od konkursowych po kontrolne z realizacji umów. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych o nałożone przez NFZ kary umowne oraz dotyczących błędu medycznego.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Reprezentujemy dłużników lub wierzycieli. Przygotowujemy, opiniujemy i składamy zgłoszenia wierzytelności, a także wnioski o ogłoszenie upadłości lub o restrukturyzację. Prowadzimy audyty restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Zajmujemy się kwestią odpowiedzialności władz spółki za jej zobowiązania.

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Reprezentujemy klientów w sprawach naruszeń własności przemysłowej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa autorskiego. Reprezentujemy klientów w sprawach spornych, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prawo pracy

Prawo pracy

Przygotowujemy umowy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Opracowujemy kontrakty dla menadżerów. Prowadzimy postępowania sporne, w tym dotyczące sporów z zakresu mobbingu. Doradzamy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Specjalizujemy się w kwestiach związanych z pracą na morzu.

Rekomendacje

Rekomendacje

W ostatnich latach Kancelaria Kacprzak została rekomendowana w międzynarodowych rankingach firm prawniczych LEGAL 500 EMEA w kategoriach „Sprawy korporacyjne oraz Fuzje i Przejęcia” (Corporate and M&A) (2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019), „Nieruchomości” (Real Estate) (2008, 2010) oraz „Rozwiązywanie sporów” (Dispute Resolution) (2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022).

Więcej

Wydarzenia

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w 2022 r.

2022-05-19

W dniu 04 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 09.02.2022 r. Większość przepisów nowej Ustawy wejdzie w życie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Wprowadzane nią zmiany dotyczą przede wszystkim dwóch obszarów: prawa holdingowego (koncernowego) oraz ładu korporacyjnego. 

Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

2022-03-08

Chcielibyśmy poinformować, że partner naszej Kancelarii Radca Prawny Marek Kacprzak będzie prowadził wykłady na studiach podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” realizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni.

Zmiany w zakresie przerwania okresu przedawnienia

2022-01-21

Terminy przedawnienia są w wielu przypadkach zbyt krótkie. Jest tak na przykład w sprawach dotyczących przewozu międzynarodowego. W wynikającym z konwencji CMR rocznym terminie przedawnienia bardzo często nie udaje się ustalić okoliczności powstania szkody, jej rozmiarów czy podmiotów zobowiązanych do jej naprawienia. Są to przeważnie postępowania z udziałem międzynarodowych przewoźników, spedytorów, ubezpieczycieli rozstrzygane często z udziałem zagranicznych organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości. W wielu przypadkach przedłużenie terminu przedawnienia wolą stron leży w interesie wszystkich stron stosunku zobowiązaniowego, gdyż zapobiega przedwczesnym, zbędnym często sporom sądowym .